تعرفه اکانت ها - عبورینگ | Obooring VPN | خرید VPN | خرید فیلترشکن

جدول قیمت گذاری

صفحه اصلی المان ها تعرفه اکانت ها

1 ماهه

 • یک کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویا آنی و خودکار

15000تومان

Popular

2 ماهه

 • یک کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویا آنی و خودکار

28000تومان

3 ماهه

 • یک کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویا آنی و خودکار

39000تومان

6 ماهه

72000

تومان
 • یک کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویا آنی و خودکار

12 ماهه

130000

تومان
 • یک کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویا آنی و خودکار

24 ماهه

00

تومان
 • یک کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویا آنی و خودکار

1 ماهه

20000/ تومان

 • دو کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار

انتخاب محبوب

2 ماهه

36000/ تومان

 • دو کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار

3 ماهه

48000/ تومان

 • دو کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار

6 ماهه

84000/ تومان

 • دو کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار

12 ماهه

150000/ تومان

 • دو کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار

24 ماهه

00/ تومان

 • دو کاربره همزمان
 • 12 سرویس فعال
 • 7 کشور ( اروپا - آمریکا )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار