تعرفه اکانت ها - عبورینگ | Obooring VPN | خرید VPN | خرید فیلترشکن

جدول قیمت گذاری

صفحه اصلی المان ها تعرفه اکانت ها

1 ماهه

 • یک و یا دو کاربره همزمان
 • 9 سرویس فعال
 • 8 کشور ( آلمان - آمریکا - فرانسه - هلند - ترکیه - سوئیس - کانادا - انگلیس )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار

25000تومان

Popular

2 ماهه

 • یک و یا دو کاربره همزمان
 • 9 سرویس فعال
 • 8 کشور ( آلمان - آمریکا - فرانسه - هلند - ترکیه - سوئیس - کانادا - انگلیس )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار

00تومان

3 ماهه

 • یک و یا دو کاربره همزمان
 • 9 سرویس فعال
 • 8 کشور ( آلمان - آمریکا - فرانسه - هلند - ترکیه - سوئیس - کانادا - انگلیس )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار

52000تومان

6 ماهه

93000

تومان
 • یک و یا دو کاربره همزمان
 • 9 سرویس فعال
 • 8 کشور ( آلمان - آمریکا - فرانسه - هلند - ترکیه - سوئیس - کانادا - انگلیس )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار

12 ماهه

169000

تومان
 • یک و یا دو کاربره همزمان
 • 9 سرویس فعال
 • 8 کشور ( آلمان - آمریکا - فرانسه - هلند - ترکیه - سوئیس - کانادا - انگلیس )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار

24 ماهه

00

تومان
 • یک و یا دو کاربره همزمان
 • 9 سرویس فعال
 • 8 کشور ( آلمان - آمریکا - فرانسه - هلند - ترکیه - سوئیس - کانادا - انگلیس )
 • بدون محدودیت حجمی
 • همراه با پروکسی تلگرام
 • تحویل آنی و خودکار